Видавнича діяльність

Дніпропетровська державна фінансова академія є суб’єктом видавничої справи згідно зі «Свідоцтвом про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції» сер. ДК № 2126 від 17.03.2005 р.

Видавничу діяльність в академії здійснюють редакційно-видавничий відділ та кафедри.

Редакційно-видавничий відділ створений у 1997 році. Це самостійний підрозділ академії, підпорядкований проректору з наукової роботи.
Начальник відділу – Малигіна Лариса Іванівна.

Основне завдання відділу - забезпечення науковою і навчальною літературою процесу надання освітніх послуг.

Відділ готує до друку та видає:

навчальну літературу:

наукову літературу:

  Вісник ДДФА №2 (30) '13
  Вісник ДДФА №1 (31) '14
  Вісник ДДФА №2 (32) '14
  «Філософія. Культура. Життя» Випуск 39
  «Філософія. Культура. Життя» Випуск 40
  «Філософія. Культура. Життя» Випуск 41

газету «Студія» (періодичність – 1 раз на місяць).

Перелік виданої наукової та навчальної літератури по роках

Кафедри академії займаються створенням та підготовкою до друку всіх матеріалів, авторами яких є професорсько-викладацький склад цих кафедр, а також виданням навчально-методичної літератури з метою методичного забезпечення навчального процесу.