Аспірантура

 

Університет митної справи та фінансів

Здійснює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями:

05.13.06. – Інформаційні технології
05.22.01 – Транспортні системи
08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
21.04.01 – Економічна безпека держави (економічні науки)
25.00.02 – Механізми державного управління
25.00.03 – Державна служба

 

Умови прийому до аспірантури   Перелік документів 2015   Інформація для здобувачів

 

vartist aspirant

Навчання в аспірантурі

Навчання в аспірантурі проводиться з відривом від виробництва (денна форма навчання) і без відриву від виробництва (заочна форма навчання). Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років.

До терміну навчання в аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада Університету оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі (як правило, не більше одного року).

Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом Університету призначається науковий керівник. Роль наукового керівника полягає, насамперед, у допомозі аспіранту в процесі вибору напрямку досліджень, визначення теми, при складанні плану роботи, у критичному аналізі отриманих результатів. Але аспіранту слід пам'ятати, що дисертація – це наукова кваліфікаційна праця, виконана автором особисто. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану. До обов'язків наукового керівника належить також робота зі складання календарного графіку роботи аспіранта. Крім того, науковий керівник рекомендує необхідну літературу, довідкові, архівні і статистичні матеріали та інші джерела за темою; проводить систематичні, передбачені розкладом бесіди і консультації; оцінює зміст виконаної дисертації як частинами, так і в цілому; дає згоду на подання дисертації до захисту. Науковий керівник несе відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри і атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом Університету аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, за місцем роботи надається додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. До щорічної відпустки не включається час проїзду від місця роботи аспіранта до місця знаходження вищого навчального закладу, наукової установи і назад. Витрати на проїзд несе аспірант.

Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня їх зарахування. Аспірантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.

Переведення аспірантів до іншого вищого навчального закладу, наукової установи, а також на іншу форму навчання здійснюється керівниками вищих навчальних закладів, наукових установ. Переведення аспірантів, які навчаються за цільовим призначенням, на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за клопотанням організації, яка направила їх на навчання.

Індивідуальний план роботи над дисертацією

Індивідуальний план роботи аспіранта визначає встановлені терміни підготовки дисертації, її захист (або подання до розгляду спеціалізованої вченої ради). Дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто у вигляді спеціально підготовленого рукопису. Вона містить висунуті автором для прилюдного захисту науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові положення, характеризується єдністю змісту і свідчить про особистий внесок здобувача в науку.

Окрім цього, індивідуальний план роботи передбачає складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, а у разі необхідності – додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації, і заліків з дисциплін, визначених рішенням ученої ради Університету з урахуванням профілю підготовки, а також педагогічну практику. Індивідуальний план роботи та тема дисертації аспіранта після обговорення кафедрою затверджуються вченою радою Університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури. Вибір теми дисертації – надзвичайно важливий етап у науковій біографії аспіранта. Дисертація є кваліфікаційною працею, і те, як її автор уміє обрати тему і наскільки правильно він її розуміє та оцінює з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість. Кожна спеціальність має шифр та паспорт, де зазначаються: формула спеціальності, напрямки досліджень і галузі наук, за якими присуджується науковий ступінь. Назва дисертації обов'язково має відповідати за змістом одному з напрямків дослідження.

Обираючи тему слід керуватися такими критеріями: актуальність і новизна; наявність достатньої теоретичної бази; можливість виконання її в даній установі; зв'язок її з конкретними господарськими планами і довготривалими програмами; можливість отримання від впровадження результатів дослідження технічного, екологічного і соціального ефекту. Допоможе обрати тему дисертації ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями у спеціальній періодиці, бесіди і консультації з фахівцями, які орієнтуються в проблематиці, знають маловивчені напрямки в певній спеціальності.

Наукові результати дисертаційної роботи аспіранти обов'язково мають висвітлювати у наукових публікаціях, адже це є однією з основних передумов для розгляду дисертації спеціалізованою вченою радою. Наукові результати дисертації, опубліковані у формі наукових монографій, посібників чи статей у наукових фахових виданнях України та інших країн, мають відображати особистий внесок автора в їх досягнення.

Спеціалізована вчена рада має право приймати до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за умови наявності у аспіранта (здобувача) не менше п’яти публікацій у наукових виданнях, з яких: не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз; у фахових виданнях за тією галуззю науки, за якою дисертація подаватиметься до захисту; одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні; у галузях технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності).

Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, школах, семінарах тощо є обов'язковою передумовою подання її до захисту. Про апробацію результатів дисертації свідчать тези доповідей та матеріали конференцій. Ці публікації доцільно буде вказати в авторефераті, що певним чином додасть позитивних рис дисертаційній роботі. До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать також дипломи на відкриття, патенти і авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну, рукописи праць, депонованих в установах державної системи науково-технічної інформації та анотованих у наукових журналах, брошури тощо. Але в будь-якому разі жодна кількість таких додаткових публікацій не може замінити встановленої мінімальної кількості тих основних публікацій, які визначені у наказом МОНмолодьспорту України від 17.10.2012 № 1112.

Права аспіранта

Аспіранти мають право на:

 • користування навчально-методичним, бібліотечним фондами Університету;
 • отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
 • участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії;
 • отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;
 • переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням;
 • щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців,
 • участь у виборах до органів самоврядування Університету;
 • роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання;
 • забезпечення гуртожитком (у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням) на час навчання за умови оплати вартості користування житлом;
 • працевлаштування згідно з типовою угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням або контрактом (у разі навчання поза державним замовленням).

Зобов'язання аспіранта

Аспіранти зобов'язані:

 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
 • глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
 • опанувати методологію проведення наукових досліджень;
 • виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;
 • звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри;
 • у встановлений термін захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій раді;
 • дотримуватися Статуту Університету і правил внутрішнього розпорядку.
Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.

Взаємозобов'язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та Університету визначаються договором, у якому передбачається своєчасне закінчення аспірантом роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення денної аспірантури та відповідальність сторін у разі невиконання умов договору.

Атестація аспірантів

Основним завданням атестації є оцінка якості підготовки аспірантами кандидатських дисертацій. Атестаційний процес відбувається звітуванням аспірантів про хід виконання індивідуального плану роботи на наукових семінарах. Наукові семінари організовуються на кафедрах, до яких прикріплені аспіранти. Організацію та контроль за роботою наукових семінарів здійснює аспірантура. Наукові семінари для атестації аспірантів проводяться не менше двох разів на рік – піврічна та річна атестація.

Участь у наукових семінарах беруть завідувач кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри, на якій ведеться підготовка аспірантів, аспіранти кафедри та їхні наукові керівники. Аспірант, який підлягає атестації, звітує на науковому семінарі про хід виконання індивідуального плану роботи. Доповідь аспіранта має висвітлювати обсяг зробленої ним роботи за звітний період, рівень підготовки аспіранта, його ерудицію та здатність дохідливо та переконливо викладати основні наукові результати досліджень, що ним проводяться.

Учасники семінару визначають якість та результативність роботи аспіранта за звітний період, ступінь готовності дисертації, рівень наукових здобутків, беруть участь в обговоренні доповіді аспіранта, приймають рішення щодо його атестації. Учасники семінару мають викласти позитивні та негативні риси у роботі аспіранта, поставити йому запитання щодо наукових положень дисертаційного дослідження, їхньої достовірності та обґрунтованості. За результатами атестації відповідним наказом ректора Університету аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

Телефон для довідок:(056) 756-05-78, e-mail:naukvid@ukr.net

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпропетровськ,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

Адреса приймальної комiсiї:
49000, м.Дніпропетровськ,
вул. Узвіз Крутогірний
(вулиця Рогальова) , 8, ауд. 303

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Аспірантура