Науково-дослідна робота

Наукова діяльність в Академії є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки фахівців на засадах взаємодії науки та освіти. Основною метою наукової діяльності академії є одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв’язання комплексних задач у сфері наукового розвитку; впровадження та використання в Україні та на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.
Координація наукової діяльності і підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації покладена на проректора з наукової роботи.
Вищим колегіальним органом управління науковою діяльністю в ДДФА є Вчена рада академії.

Проведення наукових фундаментальних і прикладних досліджень

Одним з головних напрямів наукової діяльності академії є організація і проведення наукових досліджень, які відповідають сучасним потребам розвитку науки. Серед основних завдань цієї діяльності – проведення фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів сучасної науки, участь науковців академії у виконанні міжнародних, національних, державних і галузевих науково-технічних програм.
Дослідження в академії проводяться за такими основними науковими напрямами:

Вченими академії виконуються науково-дослідні роботи та розробки на замовлення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Головного фінансового управління, Головного управління економіки, Управлін��я з питань підприємництва і регуляторної політики), інших установ та організацій, а також ініціативні науково-дослідні роботи, що виконуються науково-педагогічними працівниками академії згідно з Тематичним планом НДР академії. Науковці академії приймають активну участь у конкурсах на отримання грантів на виконання наукових досліджень і розробок.
Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу академії передаються до фінансових органів влади, підприємств, УкрІНТЕІ, обговорюються на щорічній науково-практичній конференції за підсумками науково-дослідної роботи академії. Підготовлені з використанням результатів досліджень монографії, підручники і навчальні посібники широко використовуються викладачами у навчальному процесі; студентами – при написанні дипломних, курсових і наукових робіт, доповідей на науково-практичних конференціях.
За останні п’ять років професорсько-викладацьким персоналом академії підготовлено: наукових монографій - 73, підручників – 5, навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – 47, опубліковано біля 700 наукових статей у фахових виданнях, підготовлено більше ніж 1000 тез доповідей на науково-практичних конференціях різних рівнів.
В Академії приділяється значна увага питанням інтелектуальної власності. З метою забезпечення набуття академією майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що створені науковцями академії в результаті наукової діяльності у порядку виконання службових обов'язків, щорічно подаються заявки на державну реєстрацію авторського права на твір до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Отримано 26 Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (монографії, навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України). Державною службою інтелектуальної власності нагороджені грамотою та нагрудним знаком «Автор» професор Капітон В.П., професор Долгоруков Ю.О., професор Рядно О.А., доцент Редіна Н.І., доцент Дулік Т.О., доцент Кучина Н.М., доцент Олійник В.Я.

Наукові журнали академії

В академії видається два науково-теоретичні журнали:

"Вісник ДДФА: Економічні науки", який внесено до переліку наукових фахових видань України, і в якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень за напрямом «Економічні науки». Збірник призначено для викладачів вищих навчальних закладів, фахівців фінансових органів, аспірантів.

“Філософія, культура, життя” (міжвузівське наукове видання), який внесено до переліку фахових видань України, в якому можуть публікуватися основні результати наукових досліджень з філософії. У збірнику аналізуються актуальні проблеми філософії: соціальна філософія, філософія науки, історія філософії, філософія культури. Збірник призначено для студентів, аспірантів та викладачів вузів.

Науково-практичні конференції

Щорічно академія проводить міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, наукові семінари, круглі столи. У їх роботі приймають участь представники центральних та регіональних органів виконавчої влади України, фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, фахівці наукових установ Національної академії наук України, Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, науковці і студенти вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн. За останні п’ять років проведено наступні наукові заходи:

У листопаді 2003, 2004 та 2005 років кафедра гуманітарних дисциплін, яку очолює доктор філософських наук, професор Капітон Володимир Павлович, разом з Дніпропетровським національним університетом та Дніпропетровською єпархією Української православної церкви проводили Всеукраїнські філософсько-богословські читання “Православ’я у світовій культурі”.

Традицією стало проведення кожного року науково-практичних конференцій студентів і молодих вчених, присвячених Дню Науки:

В академії створені умови для сприяння науково-дослідної роботи молодих вчених.

Рада молодих вчених академії

Рада молодих вчених є підрозділом Дніпропетровської державної фінансової академії, який функціонує на громадських засадах і здійснює інформаційне та методичне забезпечення вчених академії віком до 35 років. До цієї категорії належать: магістри, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, асистенти, старші викладачі, доценти кафедр, які активно займаються науково-дослідною роботою в академії.

Основні задачі Ради молодих вчених Дніпропетровської державної фінансової академії:

1. Сприяння науково-дослідній роботі молодих вчених шляхом:

2. Підвищення наукової кваліфікації і професійного рівня молодих вчених шляхом:

Склад Ради молодих вчених академії:

Голова Ради – Ісхаков Євген Шамильович
Заступник Голови Ради – Пятенко Денис Анатолійович
Секретар Ради – Писаревська Анастасія Костянтинівна

Рада молодих вчених академії тісно співпрацює з Радою молодих вчених Дніпропетровської області.

Рада молодих вчених академії бере участь в організації і проведенні щорічних конкурсів серед молодих науковців «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області», «Молодь Дніпропетровська – рідному місту», «Молоді вчені – Дніпропетровщині», а також приймає активну участь у щорічному конкурсі «Краща рада молодих вчених».

Актив Ради молодих вчених академії приймає участь у роботі щорічної Школи Молодих вчених Дніпропетровської області.

Спільно з науково-дослідним відділом, за сприяння проректора з наукової роботи та за підтримки ректора академії Рада молодих вчених академії здійснює стимулювання молодих науковців академії до участі у грантових і конкурсних програмах.

Корисні ресурси для молодих вчених:
Конкурси, гранти, премії:

  1. Щорічні премії Президента в галузі науки і техніки
  2. Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
  3. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
  4. Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
  5. Щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді
  6. Конкурс проектів фундаментальних досліджень (ДФФД) вищих навчальних закладів

Актуальна інформація
Корисні посилання для аспірантів, докторантів та здобувачів наукового ступеня