Особливості вступної кампанії 2015 року

Якого рівня сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання необхідно надавати при вступі?

Базового рівня складності

З яких предметів подаються сертифікати ЗНО?

За напрямами «Фінанси та кредит», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Облік і аудит»:
– українська мова та література;
– математика ;
– історія України.
 

Який мінімальний прохідний  бал сертифікату?

 Згідно до положень Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році та пунктів 4.6 й 4.7 Правил прийому, до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році з мінімальним значенням кількості балів сертифікату 100 балів.

Для конкурсного відбору осіб, які вступаютьна основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання базового рівня (результати вступних екзаменів для осіб яким надано таке право розділ 6 Правил прийому) з трьох предметів в залежності від напряму підготовки.

Як формується конкурсний бал при вступі на І курс?

При вступі на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів базового рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, а саме:
Конкурсний предмет 1 (українська мова для всіх напрямів) з вагою балу 0,3;
Конкурсний предмет 2  з вагою балу 0,3;
Конкурсний предмет 3  з вагою балу 0,3.
Вага середнього балу документа про повну загальну середню освіту складає 0,1.
Для участі в конкурсі необхідно подати до приймальної комісії сертифікати ЗНО 2015 року базового рівня складності:
За напрямами «Фінанси та кредит», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Облік і аудит»:
– українська мова та література;
– математика ;
– історія України. 

Чи потрібно здавати додаткові іспити при вступі на І курс?

 Непотрібно, конкурс відбувається за результатами сертифікатів ЗНО та балу атестата.

Як відбувається вступ на основі диплома молодшого спеціаліста?

Для конкурсного відбору осіб з дипломом молодшого спеціаліста при прийомі на навчання на І (скорочений термін підготовки бакалавра), ІІ, ІІІ курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця (див. додаток 3 Правил прийому) використовується результат складеного вступниками фахового випробування з загальноекономічних дисциплін («Фінанси», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік») у галузі знань «Економіка та підприємництво» – (за 100-бальною шкалою).

Чи потрібно здавати додаткові іспити при вступі на 5 курс?

Ні, виключенням є вступ на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю. При конкурсному відборі осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  проводиться додатковий комплексний іспит з фахових дисциплін, який оцінюється за 2 бальною шкалою («зараховано», «не зараховано»). Результат «зараховано» дає право на участь у подальшому конкурсному відборі.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (див. додаток 4 Правил прийому) враховуються результат фахового випробування (за 100-бальною шкалою) та середній бал додатка до диплома бакалавра (за 100-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів результатів вступних випробувань та додаткових балів зазначених нижче.
При конкурсному відборі осіб, які на основі базової та повної вищої освіти вступають для здобуття ступеня магістра (див. додаток 4 Правил прийому) враховуються результат фахового випробування (за 100-бальною шкалою), вступного екзамену з іноземної мови (за 100-бальною шкалою), середній бал додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) (за 100-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів результатів вступних випробувань та додаткових балів зазначених нижче.

Яка кількість бюджетних місць за напрямами підготовки/спеціальностями?

Оприлюднюється на сайті та інформаційних стендах приймальної комісії після отримання від Міністерства освіти і науки України.
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році

Яка вартість навчання?

Вартість навчання на 2014-2015 навчальний рік

Які документи потрібні для вступу?

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) базового рівня.
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до ньо��о та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) базового рівня за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків ( до 01 серпня 2015 р.), для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Який прохідний бал на бюджет?

Прохідний бал визначається на рейтинговій основі в залежності від балів абітурієнтів, тому він різний кожного року та за напрямами/спеціальностями. З прохідним балом за минулі роки за напрямами/спеціальностями можете ознайомитися в ІС "Конкурс"

Які особи мають право на вступ поза конкурсом?

Поза конкурсом зараховуються:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Кількість місць для осіб, визначених вище, встановлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинна бути більше 10 відсотків від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності (напряму), доведеного вищому навчальному закладу, але не менше одного місця. Зарахування осіб, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.